Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Tin hoạt động

KẾ HOẠCH

Thứ hai, 31/07/2017, 09:52 GMT+7

Tham gia tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam"

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              TỈNH KONTUM                                                                                    Kon Tum, ngày 28  tháng 7  năm 2017

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG

         KINH TẾ - KỸ THUẬT    

                           *  

         Số   84  - CV/ĐU

V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi

 “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt

 Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam”

 

                                          Kinh gửi: Các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc

 

          Thực hiện Kế hoạch số 03 – KH/BTC ngày 17-7-2017 của Ban Tổ chức cuộc thi về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”; Thông báo số 01-TB/BTC, ngày 17-7-2017 về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”; Công văn số 959-CV/BTGTU, ngày 14-7-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam –Lào 2017; Công văn số 411-CV/ĐUK , ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam” Đảng ủy trường đề nghị các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc thực hiện như sau:

          1. Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên thuộc chi bộ, đơn vị, đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”.

          - Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Kế hoạch số 03 - KH/BTC ngày 17-7-2017 của Ban Tổ chức cuộc thi về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”

          - Phân bổ số lượng bài dự thi cho từng chi bộ, cụ thể như sau:

          + Chi bộ Tổ chức: Ít nhất 05 bài

          + Chi bộ Hành chính: Ít nhất 05 bài

          + Chi bộ Đào tạo - HSSV: Ít nhất 10 bài

          + Chi bộ  Khoa Kinh tế: Ít nhất 10 bài

          + Chi bộ Khoa Nông lâm: Ít nhất 10 bài

          + Chi bộ Khoa Cơ điện - Tin học: Ít nhất 10 bài

          + Chi bộ Khoa Cơ bản: Ít nhất 10 bài.

- Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, Đề cương gợi ý nội dung thi viết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Website của Nhà trường.

2.Đề nghị các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi.Thời gian các đơn vị gởi bài dự thi về Đảng ủy trường (qua đ/c phụ trách công tác đảng vụ) trước ngày 16/8/2017

Nhận được Công văn này đề nghị các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.         

 

Nơi nhận:                                                                                                                                              T/M ĐẢNG  ỦY

- Đảng ủy khối CCQ (b/c);                                                                                                                         P.BÍ THƯ

- Các đ/c ĐUV ;                                                                                                                                            (Đã ký)

- Các đ/c trong BGH ;                                                                                                                        Huỳnh Văn Chung

- Như trên;                                                 

- Lưu VP ĐU.

 

Tải về Thể lệ, Đề cương  Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam”:

/vnt_upload/File/The_Le_va_De_cuong.docx


Người viết : D.V.A.Dũng

 

tin tuc kon tum