Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh

Chức 
danh

Trình
độ
Chuyên môn
được
đào tạo
Giảng
dạy
khối
kiến
thức
đại
cương
Giảng
dạy
khối
kiến
thức
chuyên
nghiệp
Ngành
đào tạo
tham gia
chủ trì   
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Lê Văn Kế 03/01/1964 GV ThS Quản lý giáo dục x    
2 Huỳnh Văn Chung 06/02/1978 GV ThS Lâm sinh   x Lâm sinh
3 Nguyễn Thanh Trà 24/05/1962 GV ThS Quản trị Kinh doanh x x Quản trị Kinh doanh
4 Nguyễn Thế Anh 12/01/1959 GV ĐH Luật x    
5 Dương Văn Anh Dũng 20/02/1978 GV ThS Triết học x    
6 Trần Minh Dũng 01/02/1967 GV ThS Quản lý giáo dục x    
7 Trần Lý Gô 07/05/1974 GV ĐH Tin học x x Hệ thống thông tin quản lý
8 Trương Phước Hiếu 06/09/1976 GV ThS Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
9 Cao Đình Hải 01/08/1973 GV ThS Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
10 Trần Thị Mai Vy 30/07/1978 GV ĐH Anh văn x    
11 Thái Văn Chương 08/01/1973 GV ĐH Cơ khí   x  
12 Lưu Thiên Phong 16/07/1974 GV ĐH Tin học x x Hệ thống thông tin quản lý
13 Nguyễn Hữu Tuấn 14/07/1981 GV ThS Hóa x    
14 Đỗ Thị Kim Liên 10/09/1983 GV ĐH Điện Công nghiệp   x  
15 Bùi Thanh Sê 30/12/1968 GV ĐH Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi
16 Hoàng Kim Xuân 25/12/1958 GV ĐH Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
17 Giã Tấn Việt 16/08/1975 GV ThS Anh văn x    
18 Đào Thuý Hồng Liên 24/02/1977 GV ThS Anh văn x    
19 Thạch Thị Hải Huyền 07/10/1977 GV ĐH Anh văn x    
20 Trương Thị Hiếu 15/10/1984 GV ĐH Sư phạm Tiếng anh x    
21 Nghiêm Thị Thu Hoài 07/07/1982 GV ThS Anh văn x    
22 Lưu Thị Thúy Hiền 16/10/1985 GV ĐH Anh văn x    
23 Nguyễn Thị Hồng Liễu 01/08/1984 GV ThS Anh văn x    
24 Trương Nguyễn Công Thành 25/06/1980 GV ThS Triết học x    
25 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/10/1979 GV ThS Triết học x    
26 Trần Thị Hưởng 04/10/1983 GV ThS Giáo dục chính trị x    
27 Bùi Thị Thảo Nguyên 25/10/1982 GV ThS Giáo dục chính trị x    
28 Nguyễn Thị Nhâm 05/06/1982 GV ĐH Giáo dục chính trị x    
29 Trương Thị Thạnh 07/07/1985 GV ĐH Giáo dục chính trị x    
30 Hoàng Văn Vỹ 03/10/1983 GV ĐH Giáo dục thể chất x    
31 Trần Cao Điệp 24/02/1978 GV ĐH Giáo dục quốc phòng x    
32 Trần Tuấn Lượng 26/11/1980 GV ĐH Giáo dục thể chất x    
33 Lê Đắc Quân 28/08/1980 GV ĐH Giáo dục thể chất x    
34 Nguyễn Thị Châu 08/10/1983 GV ĐH Giáo dục thể chất x    
35 Mai Quốc Toản 29/07/1980 GV ThS Sư phạm Toán x    
36 Lê Văn Thiện 10/10/1979 GV ThS Toán Tin x    
37 Lê Thuỳ Ánh Tiết 18/12/1984 GV ĐH Ngữ văn x    
38 Nguyễn Thị Thúy Hà 20/02/1981 GV ĐH Ngữ văn x    
39 Võ Thị Thảo 19/08/1981 GV ĐH Ngữ văn x    
40 Hồ Trịnh Nhất Gia 23/08/1983 GV ThS Luật Kinh tế x    
41 Trịnh Ngọc Thủy 24/11/1981 GV ĐH Luật x    
42 Nguyễn Thị Hồng Vân 16/09/1981 GV ĐH Luật x    
43 Nguyễn Huỳnh Nhật Thương 15/05/1985 GV ĐH Luật x    
44 Trần Hữu Thọ 20/03/1974 GV ĐH Kinh tế   x Kế toán
45 Nguyễn Thị Mỹ 02/06/1979 GV ThS Quản trị Kinh doanh   x Quản trị Kinh doanh
46 Nguyễn Cao Thăng 01/01/1978 GV ĐH Kế toán   x Kế toán
47 Nguyễn Thị Thu Cúc 27/08/1969 GV ĐH Kinh tế   x Kế toán
48 Vương Thị Nga 20/05/1983 GV ThS Kế toán   x Kế toán
49 Phạm Thị Thoa 30/12/1984 GV ThS Quản trị Kinh doanh   x Quản trị Kinh doanh
50 Đặng Thị Mỹ Hạnh 11/05/1979 GV ĐH Kế toán   x Kế toán
51 Nguyễn Thị Hồng 05/11/1984 GV ĐH Kế toán   x Kế toán
52 Huỳnh Thị Tuyết 01/04/1987 GV ĐH Kế toán   x Kế toán
53 Nguyễn Thành Luân 22/10/1986 GV ThS Kế toán   x Kế toán
54 Nguyễn Lê Hoàng 20/10/1984 GV ĐH Quản trị Kinh doanh x x Quản trị Kinh doanh
55 Lê Thị Kim Bình 06/10/1976 GV ThS Quản trị Kinh doanh   x Quản trị Kinh doanh
56 Lê Văn Cẩm Thoa 01/12/1986 GV ĐH Quản trị Kinh doanh   x Quản trị Kinh doanh
57 Trần Thị Thanh Thanh 09/06/1987 GV ĐH Kinh tế Nông nghiệp   x Kế toán
58 Nguyễn Thị Bích Hiền 10/02/1983 GV ĐH Kinh tế   x Kế toán
59 Nguyễn Thị Thanh Túy 14/01/1982 GV ThS Kinh tế   x Kế toán
60 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 04/03/1983 GV ĐH Kinh tế   x Kế toán
61 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1983 GV ĐH Kinh tế   x Kế toán
62 Nguyễn Hữu Dũng 01/01/1960 GV ĐH Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi thú y
63 Nguyễn Thành Hiền 15/12/1978 GV ThS Lâm học   x Lâm sinh
64 Trương Thanh Thương 01/03/1977 GV ThS Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
65 Phạm Văn Thân 09/09/1979 GV ThS Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
66 Đoàn Văn Quang 10/12/1978 GV ThS Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
67 Nguyễn Bình Thứ 09/08/1961 GV ĐH Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
68 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12/10/1983 GV ĐH Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
69 Trần Thị  Lan 30/11/1981 GV ĐH Trồng trọt   x Khoa học cây trồng
70 Phan Hồng Sơn 14/12/1977 GV ĐH Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi
71 Huỳnh Thị Thu Hương 09/11/1979 GV ThS Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi
72 Võ Thị Bảo Nhân 24/11/1980 GV ThS Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi
73 Võ Thị Thu Hà 30/11/1980 GV ThS Chăn nuôi thú y   x Chăn nuôi
74 Nguyễn Duy Bình 20/10/1976 GV ThS Quản lý đất đai   x Quản lý đất đai
75 Nguyễn Văn Thành 01/02/1978 GV ThS Quản lý đất đai   x Quản lý đất đai
76 Trần Lương Trà 04/09/1981 GV ThS Quản lý đất đai   x Quản lý đất đai
77 Phan Thị Thuỳ Na 08/10/1980 GV ThS Chế biến nông sản   x  
78 Cù Thị Hiên 05/08/1981 GV ThS Quản lý đất đai   x Quản lý đất đai
79 Đặng Ngọc Minh 16/12/1979 GV ThS Chế biến nông sản   x  
80 Phạm Thị Loan 02/09/1989 GV ĐH Quản lý đất đai   x Quản lý đất đai
81 Lê Văn Mạnh 03/01/1972 GV ThS Lâm học   x Lâm sinh
82 Đặng Quốc Hưng 15/06/1981 GV ĐH Lâm sinh   x Lâm sinh
83 Ngô Thị Hồng Hà 16/02/1982 GV ĐH Lâm sinh   x Lâm sinh
84 Trần Thị Hoài Thu 14/12/1983 GV ĐH Sinh học x    
85 Phạm Thị Thủy 24/08/1982 GV ĐH Lâm nghiệp   x Lâm sinh
86 Trần Hoài Bảo 15/11/1987 GV ThS Lâm học   x Lâm sinh
87 Lê Phi Hùng 06/07/1970 GV ThS Chế tạo máy   x  
88 Nguyễn Xuân Thi 16/10/1978 GV ĐH Cơ khí động lực   x  
89 Trần Ngọc Tuấn 18/06/1971 GV ThS Điện kỹ thuật   x  
90 Trần Quang Huy 09/11/1979 GV ThS Vật lý x    
91 Ngô Thị Phương Dung 26/09/1984 GV ThS Tin học x x Hệ thống thông tin quản lý
92 Vũ Thị Thảo 24/06/1985 GV ĐH Công nghệ thông tin x x Hệ thống thông tin quản lý
93 Nguyễn Hữu Chung 02/11/1976 GV ThS Điện kỹ thuật   x  
94 Nguyễn Thanh Lâm 18/10/1979 GV ĐH Điện điện tử   x  
95 Ngô Trần Duy 20/04/1982 GV ĐH Điện điện tử   x  
96 Nguyễn Anh Tuấn 11/12/1981 GV ĐH Cơ khí tàu biển   x  
97 Trương Quốc Vinh 03/01/1978 GV ĐH Điện dân dụng   x  
98 Lê Quang Thành 29/09/1980 GV ĐH Cơ khí chế tạo máy   x  
99 Đinh Lê Trường Giang 26/04/1982 GV ThS Thủy lợi   x  
100 Nguyễn Văn Tường 27/01/1981 GV ĐH Cơ khí động lực   x  
101 Dương Lâm Đồng 04/04/1985 GV ĐH Kỹ thuật xây dựng   x  
102 Nguyễn Văn Vị 05/01/1986 GV ĐH Xây dựng cầu đường   x  
QUY ĐỊNH MỚI(29/08/2017)
VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM ...
THƯ NGỎ(08/06/2017)
Kính gửi: Quý vị phụ huynh và các em học sinh.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ...(05/05/2017)
Ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM ...(18/05/2017)
Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, ...
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 2101331
  • Online : 24
tin tuc kon tum